Engelska
Kontakt
Employee Orientation

Hur spel kan påverka nya medarbetares inlärning och onboarding

När kunskap förmedlas genom spel kan en annars långtråkig introduktionsdag byta skepnad och istället bli en spännande helhetsupplevelse.

Vad är det egentligen som gör ett team bra?

Ledare från världens alla hörn kämpar med att knäcka frågan huruvida de kan få sina team att inte enbart arbeta tillsammans, utan att även utveckla en givande relation sinsemellan som både stärker och motiverar dem i sitt arbete. Hemligheten bakom teambuilding har en tendens att kännas mer som konst än som vetenskap; där slumpen vanligtvis spelar en avgörande roll.

Men enligt forskning framtagen av MIT’s Human Dynamics Lab så kan faktiskt de kvaliteter som gör ett team bra – det vill säga energi, kreativitet och gemensamma mål – både observeras och mätas. Utöver det så kan även dessa egenskaper faktiskt läras ut.

Varför spel bör bli en del av onboardingen

Genom sin forskning kom dem vidare fram till att en viss aspekt utmärker sig i jämförelse med andra. Trots att den individuella intelligensen och kunskapsnivån är viktig, precis som förmågan att kunna arbeta i team, så är det inte helt otippat kommunikationen som väger tyngst.

Det spelar nämligen inte så stor roll vad ett team pratar om, utan det snarare hur de pratade med varandra som gör skillnad. Den kommunikation som sker inom ett team utanför mötesrummet är den som påverkar oss som mest.
Vi skulle därför kunna dra slutsatsen att ett socialt team också är ett bra team – där ett utmärkt sätt att uppmana till ett socialt engagemang på arbetsplatsen är genom spel eller gamification av olika slag.

Enligt MIT’s undersökning är det de grupper som pratar mycket med varandra, och som har fler individuella konversationer, som presterar bäst. Det kan dock vara en utmaning att uppmuntra nyanställda till att tala öppet, speciellt då de befinner sig i grupp med personer de ännu inte känner. Genom att använda sig av gamification eller spelbaserat lärande kan man hjälpa till att riva dessa barriärer inom gruppen, där individerna uppmanas till att interagera med varandra på ett mer naturligt sätt. De får då ett gemensamt mål i att lösa utmaningarna som de ställs inför, samtidigt som att tävlingsmomentet skapar engagemang. Dessutom kommer alla i gruppen att känna av behovet kring att samarbeta med varandra för att lyckas.

Ett annorlunda synsätt på inlärning och utveckling

När kunskap eller lärdomar förmedlas genom spel kan en annars långtråkig introduktionsdag byta skepnad och istället bli en spännande och engagerande helhetsupplevelse.

Ett spelbaserat lärande kan utgöra skillnaden mellan en snabbt bortglömd genomgång och en givande lektion som sätter sig på minnet – där det som förmedlas med större sannolikhet påverkar de anställda på lång sikt. Det spelbaserade lärandet uppmuntrar de anställda till fortsatt inlärning och utveckling – där de dessutom kan få möjlighet att ta del av företagets kultur och värderingar på ett meningsfullt sätt.

I MIT’s undersökning framkommer det att ett team kan förbättra sin prestationsförmåga med upp till 20 % bara genom att alla i teamet får ta rast samtidigt; någonting som även ökade de anställdas belåtenhet med 10 %. Genom att ta rast samtidigt får individerna inom ett team möjlighet att kommunicera med varandra på ett mer ledigt sätt, vilket stärker teamkänslan och därför skapar bättre förutsättningar. För som tidigare nämnt är det alltså kommunikationen under rasten eller fikapausen kan göra störst skillnad i hur ett team mår och presterar på jobbet.

Andra attribut som i hög mån gör att ett team ökar sin prestation kan enligt MIT’s forskning delas in i ett antal steg, där ett spel som behandlar dessa steg också kan höja de anställdas prestationsförmåga på ett innovativt sätt:

 

– Alla deltagare ska prata och lyssna lika mycket, där de bidrag som deltagarna kommer med ska cirkulera kring ämnet. Det gör att alla i teamet kan komma med input samt att alla känner sig sedda och hörda.

– Deltagarna ska sitta ansikte mot ansikte och hålla konversationer med bra energi. Ett spel som fokuserar på just energifylld interaktion, genom att exempelvis sätta tidspress eller få in tävlingsmoment, hjälper till att höja energinivån på ett naturligt sätt.

– Deltagarna bör lägga fokus på att knyta an till varandra – och inte enbart till sin manager eller chef.

– Alla deltagare ska få möjlighet att prata ihop sig om hur strategin och upplägget på arbetet eller övningen ska se ut. Det skapar en ökad känsla av inkludering samt bidrar till en bättre helhetsstrategi.

– Deltagarna ska med jämna mellanrum ta pauser från grupparbetet för att ta sig an mer individuella övningar eller utmaningar. Även de individuella övningarna bidrar till att nå gruppens gemensamma mål.

Genom att implementera alla dessa steg i ett spel kan deltagarna få ta del av rolig teambuilding samtidigt som de stärker sin samarbetsförmåga och sin kommunikation sinsemellan. Det hjälper individerna inom ett team att stärka sin relation till varandra, vilket på lång sikt ökar teamets prestationer samt deras trivsel på jobbet.

Läs mer om engagerande onboarding- och introduktionsdagar här.

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss

Jag vill veta mer

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Get In Touch

Book a demo